Лечебно-контролна комисия

Лечебно-контролна комисия

Постояннодействащ контролен орган със следните дейности

  • извършва проверки по ефективността и качеството
    на диагностично-лечебните дейности в болничните структури
  • произнася се по трудни за диагностика и лечение случаи
  • контролира спазването на правилата за добрата медицинска практика