Съвет по здравни грижи

Съвет по здравни грижи

Съветът по здравни грижи е консултативен орган на главната медицинска сестра и има следните задачи:

 

  • Да извършва системни проверки и анализи на организацията, координацията, икономическата ефективност и качеството на сестринските грижи в диагностичните и лечебните структури на болницата
  • Да обсъжда и предлага на Изпълнителния директор решения за повишаване качеството на здравните грижи в болницата до равнището на най-добрите Европейски стандарти
  • Да планира следдипломна квалификация на сестрите, лаборантите и рехабилитаторите в болницата по спецификацията на тяхната дейност